Regulamin

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE Astralix SP. Z O.O.

 

   1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.
   2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia złożonego osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pomocą e-mail.
   3.
Astralix Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
   4. Ceny podane w ofertach, potwierdzeniach zamówień i proformach są wyrażone w walutach wskazanych na tych dokumentach.
   5. Płatności należy dokonywać na rachunki bankowe właściwe dla waluty dokumentu. Błędne wpłaty na rachunki w innej walucie będą zwracane w wartości jaka trafiła na rachunek bankowy
   6. Wobec Kupujących, którzy są konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta obowiązują uprawnienia Konsumenta wynikające z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu,
oraz uprawnienia zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o   prawach konsumenta (Dz. U. z   2017r. poz. 683) i mają zastosowanie jeżeli są korzystniejsze od postanowienia niniejszego dokumentu.
   7. W zamówieniu składanym przez Klienta powinny znaleźć się następujące informacje:
       – rodzaj towaru, jego ilość i oczekiwany termin realizacji
       – dane identyfikacyjne firmy,
       – sposób dostawy towaru,
       – adres dostawy jeśli inny niż adres fakturowania,
       – numer naszej oferty.
   8. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne ze zgodą na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.
   9. Sprzedający po analizie możliwości realizacji przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla klienta.
   10. W przesyłce umieszczona jest faktura VAT. Na życzenie klienta e-faktura może zostać wysłana na wskazany adres e-mail.
   11. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w magazynie znajdującym się pod adresem siedziby zamawiającego.
   12. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia towaru. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej swoje zastrzeżenia. Brak zastrzeżeń przez Kupującego po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
   13. W przypadkach wystąpienia opóźnień niezależnych od Sprzedającego termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich trwania o czym Sprzedający niezwłocznie będzie informował Kupującego wskazując nową przewidywaną datę realizacji zamówienia.
   14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami Siły Wyższej.
   15. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży, jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane. Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia lub nieuzasadnionych zmian w zamówieniu.
   16. Za przesyłki gabarytowe oraz w przypadku towarów wysyłanych za granicę opłaty logistyczne za transport będą ustalane indywidualnie.
   17. Pierwsze 3 transakcje dokonywane są za przedpłatą albo za pobraniem, następnie po weryfikacji obowiązuje 14 dniowy termin płatności do wysokości przyznanego kredytu kupieckiego.
   18. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto.
   19. W przypadku towaru sprowadzonego lub wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego obowiązuje wyłącznie przedpłata.
   20. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Kupującego całej należności pozostaje własnością Sprzedającego.
   21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem, po jego dostarczeniu Kupującemu.
   22. Gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży udziela producent.
   23. Sprzedający usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze w ramach 12 miesięcznej gwarancji producenta.
   24. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, zainstalowania oraz w przypadku nieautoryzowanej przez Sprzedającego modyfikacji/ naprawy.
   25. Reklamacja może być zgłoszona wyłącz nie przez Kupującego.
   26. Urządzenie zgłoszone do reklamacji musi być w stanie kompletnym, w jakim klient otrzymał je przy zakupie.
   27. Bieg reklamacji rozpoczyna się wraz z dostarczeniem urządzenia do serwisu Sprzedającego lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego.
   28. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.
   29. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący
   30. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
   31. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone, przez Kupującego lub użytkownika towaru, korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru lub usługi.
   32. W przypadku potrzeby zwrotu towaru należy się skontaktować ze Sprzedającym i potwierdzić taką możliwość. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 30 dni od daty wystawienia faktury dotyczące zwrotu towaru nieuszkodzonego i nieużywanego poza towarami sprowadzonymi lub wyprodukowanymi na specjalne zamówienie Kupującego.
   33. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej a koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.
   34. Wszystkich klientów obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
   35. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby głównej Sprzedającego.